$bannertodos); mysql_free_result($homeordem); mysql_free_result($titulo); mysql_free_result($keywords); mysql_free_result($favicon); mysql_free_result($backgroundtodas); mysql_free_result($tagprincipal); mysql_free_result($assinatura); mysql_free_result($background); ?>